Online Learning Schools

Dự án: Công ty Swiss EduTech đã cùng chúng tôi tạo ra một nền tảng giáo dục cho các trường phổ thông và đại học nhằm cách mạng hóa trải nghiệm học tập trực tuyến và kết hợp.

Thời gian: 1 năm từ tháng 4/2022 – tháng 3/2023

Hợp tác: Phần mở rộng nhóm, nhà phát triển chính với 3 nhà phát triển cấp cao và một nhà phát triển cấp dưới làm việc trong nhóm kiểm tra khách hàng với tổng số 20 nhà phát triển.

Công nghệ: Các nhà phát triển đã sử dụng React với Next cho giao diện người dùng, Java Spring cho phần phụ trợ với Keycloak để xác thực và ủy quyền, Kafka để giao tiếp giữa các dịch vụ siêu nhỏ khác nhau. Trong các nhóm tính năng, các nhà phát triển phải làm việc với cả phụ trợ và giao diện người dùng. Nhà phát triển chính và một trong những người cao niên là thành viên của nhóm hỗ trợ và devOps chuyên dụng để hỗ trợ nhóm về kiến trúc microservice và xử lý việc triển khai với Ansible, Docker và Github Pipelines, đồng thời giám sát với Prometheus và Grafana và cung cấp cho các nhóm Logstash, ElasticSearch và Kibana để hiển thị nhật ký.

Giáo viên xem trên nền tảng giáo dục

agilino, 27-07-2023